Forsker hos SFI Det Nationale Forskningscenter i Velfærd

  • Projektleder på Evaluering af boligsociale indsatser og huslejestøtte. En evaluering som foretages i samarbejde med Rambøll for Landsbygefonden. Evalueringen løber over en periode fra 2010 til 2016, og skal undersøge effekten af de boligsociale indsatser, der har fået midler fra Landsbyggefondens pulje i perioden 2006 til 2010. I perioden er der i alt uddelt 1,2 mia. kr.

 

  • Projektleder for projektet: Metodeudvikling og evaluering af projektet Exit Prostitution. Exit Prostitution er et metodeudviklingsprojekt, som gennemføres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, SFI og København, Århus, Odense og Aalborg kommuner. SFI udvikler metoden, som er inspireret af metoder fra hjemløseområdet, og evaluerer metoden.
  • Projektleder i forskningsprojekt om akademikeres og udsatte gruppers flytninger fra byer til yderområder. Projektet er finansieret af det tidligere By- og boligministerium og gennemføres i samarbejde med forskere fra Geografisk Institut på Københavns Universitet. Projektet består af en kvantitativ kortlægning af flyttemønstre samt en kvalitative del om motiver for flytninger.
  • Forskning i flytninger, boligvalg, udsatte boligområder og boligsociale indsatser – herunder omsætte ph.d. afhandling til artikler og formulere forskningsprojekt om nærmiljøets betydning for beboere i udsatte boligområder.