Lektor på Institut for Socialt Arbejde på Professionshøjskolen Metropol

  • Projektleder i evaluering af boligsociale indsatser, som foretages for Landsbyggefonden og gennemføres i samarbejde med SFI og Rambøll. Evalueringen forløber frem til 2020 og indeholder en række case-studier og effektmålinger af forskellige boligsociale aktiviteter, der har til formål at fremme skolegang, uddannelse og beskæftigelse, forebygge kriminalitet og styrke børns trivsel og forældrekompetencer blandt beboere i udsatte boligområder.
  • Projektleder på kortlægning af forskning om netværks- og trivselsskabende aktiviteter i boligsocialt arbejde i udsatte boligområder. Projektet gennemføres for Center for Boligsocial Udvikling, og har til formål at identificere international forskning og viden om virksomme metoder til at skabe netværk, trivsel og engagement blandt beboere i udsatte boligområder.
  • Forsker på projekt om rehabiliteringsteams i beskæftigelsesindsatsen. Forskergruppen har observeret og interviewet borgere og teammedlemmer i to kommuner, og har på den baggrund både produceret artikler om temaet og givet input til de to kommuners organisering og udvikling af rehabiliteringsteam-møderne.
  • Faglig koordinator, facilitator og underviser på Metropols nye efteruddannelse for boligsociale projektledere og medarbejdere, nemlig diplommodul i boligsocialt arbejde – teori og metode.
  • Undervisning og vejledning på socialrådgiveruddannelsen i de samfundsfaglige dele, særligt på den internationale og interkulturelle uddannelsesretning. Her undervisning blandt andet i sociologiske perspektiver på sociale problemer, globalisering og migration, videnskabsteori, videnskabelig metode og evidens, samt socialpolitik og velfærdsstat, og endelig i specifikke sociale problemer som udsatte boligområder, hjemløshed, prostitution, handicap, misbrug og kriminalitet på et introducerende niveau.
  • Fondssøgning og tilbudsskrivning i relation til forsknings og udviklingsprojekter samt til efteruddannelsesområdet.